Το σύμβολο της πίστεως


 1.   Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

 2.    Και εις ένα Κύριον Ιησούν, Χριστόν, τον Υιόν τoυ Θεoύ, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ  πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

 3.  Τον δι’ ημάς τούς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος ‘Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

 4.    Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

 5.    Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

 6.    Και ανελθόντα εις τούς ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

 7.    Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

 8.    Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

 9.    Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

 10.  Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

 11.  Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

 12.  Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. ’Αμήν.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 166 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player