Σφάλμα
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1

Έσχατες ημέρες (3ο) τα σημεία που θα εκπληρωθούν

Τελειώνοντας το αφιερωμά μας στα σημεία των εσχάτων ημερών,θα αναφερθούμε στα γεγονότα που πρόκειται να συμβουν:

 

Η αρπαγή της Εκκλησίας από τον Ιησού Χριστό

·Υποσχέθηκε ότι θα έλθει πάλι

«… και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ.» Ιωάννης 14:3

·Τι είναι η αρπαγή και πως θα γίνει

«Δεν θέλω δε να αγνοήτε,… ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας• επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,… Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.» Α’Θεσσαλονικείς 4:13-18

·Πότε θα γίνει η αρπαγή; Μόνο ο Θεός γνωρίζει

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος…». Ματθαίος 24:36

·Αλλά και οι πιστοί γνωρίζουν πότε πλησιάζει

«… ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας…. δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» . Ματθαίος 24:33-34

·και περιμένουν

Καθώς αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως:Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι…» Λουκάς 21¨36

 

·Θα ξαναχτισθεί ο Ναός του Σολομώντα

«Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι• και … θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως…» .Δανιήλ 9:27

·Η εμφάνιση και η άνοδος του Αντιχρίστου

«… και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» Β’Θεσσαλονικείς 2:3-4. • « Και εν τοις εσχάτοις καιροίς … όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας.». Δανιήλ 8: 23

·Θα έλθει από τον διάβολο

«… όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους…» Β’ Θεσσαλονικείς 2: 9

·Η επταετής δικτατορία του Αντιχρίστου

Το Χάραγμα με το 666 στους Ανθρώπους.... Το χάραγμα με τα τρία εξάρια ο Αντίχριστος θα το βάλει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του.

«Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία• όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου• και ο αριθμός αυτού είναι (666) χξς.» Αποκάλυψις 13: 16-18

 

·Ο Θεός με τους δύο προφήτες και με αγγέλους, θα προτρέπει τους ανθρώπους να μην βάλουν το χάραγμα και να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και την εικόνα του.

«Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας…» . Αποκάλυψις 11: 3

«Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων… Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού …θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου». Αποκάλυψις 14: 9-10

·Ο Αντίχριστος θα σκοτώσει αυτούς που δεν δέχονται το χάραγμα και δεν τον προσκυνούν

«Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως• και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον.» Δανιήλ 8: 24

Η μεγαλύτερη θλίψη της ανθρωπότητας

·Ο Αντίχριστος θα καταπατήσει το Ναό του Σολομώντα

«Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως,… ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω … τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ’ αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.» . Ματθαίος 24: 15-21

·Ο Γ’ Παγκόσμιος πόλεμος θα είναι χημικός και πυρηνικός

«… και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων…». Αποκάλυψις 9: 17-18

·Η Οργή του Θεού

«Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους• Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού… έλκος κακόν … και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση … εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων• και έγεινεν αίμα … επί τον ήλιον• και εδόθη εις αυτόν να καυματίση τους ανθρώπους … και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών… και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, και αι πόλεις των εθνών έπεσον.» . Αποκάλυψις 16: 1-19

Η Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού

«Και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος» Το Σύμβολο της Πίστεως

«…διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.» Ματθαίος 24: 27

«Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.» Ματθαίος 24:.30

«Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» Αποκάλυψις 1: 7

 

«… όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ’ ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» Β’ Θεσσαλονικείς 1: 7-8

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 253 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player