Σφάλμα
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1

Έσχατες ημέρες (2ο) Τα σημεία που εκπληρώνονται

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα σημεία των εσχάτων ημερών.

Αυτό το μήνα θα δούμε ποια σημεία εκπληρώνονται στις ημέρες μας.

 -Ιερουσαλήμ: η πόλη των διενέξεων

«Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω, και … προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα…»

Ζαχαρίας 12: .2-3«… και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών» Λουκάς 21: 24

·Εμφάνιση Ενωμένης Ευρώπης (ΕΟΚ) - Αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος• … ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι … κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων• πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι…» Δανιήλ 2: 40-41-43